Strona główna - Aktualności XXV sesja Rady Miejskej w Elblągu

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

05 kwietnia, 2017 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XXV sesja Rady Miejskej w Elblągu

W dniu 30 marca 2017 r. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni podjęli 21 uchwał. Przyjęto także do wiadomości trzy informacje, dwa sprawozdania, raport oraz ocenę stanu sanitarnego. Dokumenty dotyczyły stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego, działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działalności Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych, realizacji programu Karta Dużej Rodziny, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Elblągu na lata 2012-2016 oraz informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Miejscy rajcy wyrazili zgodę na likwidację dwóch miejskich spółek Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Podjęto uchwałę o  utworzeniu nowego podmiotu pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2017 r. przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXIV.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

5. Interpelacje, wnioski.

6. Zapytania radnych.

7. Oświadczenia radnych.

8. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2016 roku.

- DRUK Nr 1/XXV

9. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu o stanie bezpieczeństwa miasta Elbląg w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2016.

- DRUK Nr 2/XXV

10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu za rok 2016. Potrzeby na 2017 rok. Program działania na 2017 rok.

- DRUK Nr 3/XXV

11. Sprawozdanie z działalności Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie koordynacji i nadzoru działań obejmujących instytucjonalną formę pieczy zastępczej w 2016 roku.

- DRUK Nr 4/XXV

12. Informacja dotycząca realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Elblągu na lata 2012-2016” w 2016 roku.

- DRUK Nr 5/XXV

13. Informacja nt. realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

- DRUK Nr 6/XXV

14. Ocena stanu sanitarnego obszarów nadzorowanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w 2016 roku.

- DRUK Nr 6A/XXV

15. Raport o stanie sanitarnym miasta Elbląg za 2016 rok

- DRUK Nr 6B/XXV

16. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Elbląg podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania

- DRUK Nr 7/XXV

2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg

- DRUK Nr 8/XXV

3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017 - 2029

- DRUK Nr 9/XXV

4) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

- DRUK Nr 10/XXV

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2017 rok

- DRUK Nr 11/XXV

6) określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- DRUK Nr 12/XXV

7) określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg

- DRUK NR 13/XXV

8) zawarcia porozumienia między Gminą Miasto Elbląg, Miastem na Prawach Powiatu a Powiatem Elbląskim w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2017 roku

- DRUK Nr 14 /XXV

9) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko- Mazurskiemu na dofinansowanie w 2017 roku zakupu Ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

- DRUK Nr 15/XXV

10) udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie w 2017 roku aktualizacji informacji w aplikacji mobilnej po Warmii i Mazurach pn. „My Guide”

- DRUK Nr 16/XXV

11) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na obszarze Gminy Miasta Elbląg

- DRUK Nr 17/XXV

12) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu

- DRUK Nr 18/XXV

13) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg

- DRUK Nr 19/XXV

14) ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia, stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg

- DRUK Nr 20/XXV

15) utworzenia spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- DRUK Nr 21/XXV

16) nabycia przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- DRUK Nr 22/XXV

17) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- DRUK Nr 23/XXV

18) wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- DRUK Nr 24/XXV

19) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku

- DRUK Nr 25/XXV

20) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na dofinansowanie w 2017 roku zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odcinku od miejscowości Janowo – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) – dł. 1,88 km

-DRUK Nr 26/XXV

21) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2017 roku

- DRUK Nr 27/XXV

17. Przyjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał:

1) OBWIESZCZENIE NR 55/XXV/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg.

- DRUK Nr 29/XXV

2) OBWIESZCZENIE NR 56/XXV/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg.

- DRUK Nr 30/XXV

3) OBWIESZCZENIE NR 57/XXV/2017 Radu Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu.

- DRUK Nr 31/XXV

4) OBWIESZCZENIE NR 58/XXV/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.

- DRUK Nr 32/XXV

5) OBWIESZCZENIE NR 59/XXV/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu.

- DRUK Nr 33/XXV

6) OBWIESZCZENIE NR 60/XXV/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu.

- DRUK Nr 34/XXV

7) OBWIESZCZENIE NR 61/XXV/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych.”

- DRUK Nr 35/XXV

18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

19. Sprawy bieżące.

20. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości