16 kwietnia, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W  dniu 26   kwietnia  2018   roku (czwartek) o godz.  10.00 odbędzie XXXIV Sesja Rady Miejskiej  w  Elblągu z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.      Przyjęcie porządku obrad sesji.


3.      Przyjęcie protokołu z sesji XXXIII.


4.      Informacja z działalności Prezydenta w okresie pomiędzy sesjami.


5.      Interpelacje radnych.


6.      Zapytania radnych.


7.      Oświadczenia radnych.


8.      Raport o stanie sanitarnym miasta Elbląga rok 2017 - DRUK Nr 1/XXXIV.


9.      Ocena stanu sanitarnego obszarów nadzorowanych przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w 2017 roku - DRUK Nr 2/XXXIV.

10.   Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Elblągu za 2017 r. - DRUK Nr 3/XXXIV.

11. Informacja o  zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie  opłaty planistycznej wynikających z uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za okres od 01 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - DRUK Nr 4/XXXIV.


12.    Sprawozdanie z prac Komisji Doraźnej Rady Miejskiej do oceny funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Elblągu - DRUK Nr 5/XXXIV.


13.    Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:


1)   zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018 – 2031 - DRUK Nr 6/XXXIV.


2)   zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 - DRUK Nr 7/XXXIV.


3)   nadania nazwy „Wiadukt 100-lecia Odzyskania Niepodległości” wiaduktowi położonemu w Elblągu przebiegającemu nad torami kolejowymi linii Gdańsk-Olsztyn wzdłuż ulicy Lotniczej - DRUK Nr 8/XXXIV.


4)  zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 rok - DRUK Nr 9/XXXIV.


5)   określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg - DRUK Nr 10/XXXIV.


6)   wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - DRUK Nr 11/XXXIV.


7)   wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Tramwaje Elbląskie Spółka  z ograniczoną odpowiedzialności - DRUK Nr 12/XXXIV.


8)   ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu - DRUK Nr 13/XXXIV.


9)   ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności - DRUK Nr 14/XXXIV.


10) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/97/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” - DRUK Nr 15/XXXIV.


11)  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Elbląga 2020+”- DRUK Nr 16/XXXIV.


12)  zmieniający uchwałę Nr VIII/106/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Elbląga”, zmienioną Uchwałą zmieniającą Nr IX/160/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta  Elbląga”- DRUK Nr 17/XXXIV.


13) zmieniający uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących - DRUK Nr 18/XXXIV.

 

14)  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu - DRUK Nr 19/XXXIV.

15)  zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - DRUK Nr 20/XXXIV.

16) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Elblągu przy ul. Brzeskiej 41, ul. Krakusa 25  i przy ul. Mazurskiej z Miejskim Młodzieżowym Klubem Sportowym „CONCORDIA
-  DRUK Nr 21/XXXIV.

17) stanowiska w przedmiocie nabycia nakładów niezbędnych do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich na Górze Chrobrego w Elblągu - DRUK Nr 22/XXXIV.

14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.    Sprawy bieżące.

16.    Zakończenie obrad sesji.

 

Updated: 04-16-2018