25 kwietnia, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XV sesja Rady Miejskiej w Elblągu.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. (czwartek) o godz. 10:00 w gmachu Urzędu Miejskiego w Elblągu odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej. Radni procedowali m.in. nad informacją dotyczącą realizacji Programu "Karta Dużej Rodziny" za okres od stycznia do grudnia 2015 r. Sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej w Elblągu za rok 2015 oraz projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przy ul. Okólnik w Elblągu, z Fundacją Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią "KOŃSKIE ZDROWIE". Rada Miejska jednogłośnie przyjęła apel do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o podjęcie działań zmierzających do utworzenia Sądu Apelacyjnego w Elblągu. Podczas sesji, wyróżniony medalem "za zasługi dla Elbląga" został wieloletni dziennikarz sportowy Pan Jerzy Kuczyński.

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Elblągu:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie wyróżnień honorowych „Za Zasługi dla Elbląga”.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji XIV.

5. Informacja z działalności Prezydenta w okresie pomiędzy sesjami.

6. Interpelacje, wnioski.

7. Zapytania radnych.

8. Oświadczenia radnych.

9. Raport o stanie sanitarnym miasta Elbląg w roku 2015.

- DRUK Nr 1/XV

10.Ocena stanu sanitarnego obszarów nadzorowanych przez Państwowego Granicznego

Inspektora Sanitarnego w Elblągu w 2015 roku.

- DRUK Nr 2/XV

11. Sprawozdanie z działalności Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie koordynacji i

nadzoru działań obejmujących instytucjonalną formę pieczy zastępczej, placówek wsparcia

dziennego oraz potrzeb związanych z realizacją zadań za rok 2015.

- DRUK Nr 3/XV

2

12. Informacja dotycząca realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Elblągu

na lata 2012-2016” w 2015 r.

- DRUK Nr 4/XV

13. Informacja nt. realizacji Programu „Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

2015 r.

- DRUK Nr 5/XV

14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Elblągu za 2015 r.

- DRUK Nr 6/XV

15. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg

na lata 2016-2029,

- DRUK Nr 7/XV

2) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016,

- DRUK Nr 8/XV

3) „Budżetu Obywatelskiego” miasta Elbląg na rok 2017,

- DRUK Nr 9/XV

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2016 rok,

- DRUK Nr 10/XV

5) określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2016 roku ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- DRUK Nr 11/XV

6) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy

ul. Warszawskiej 77-85

- DRUK Nr 12/XV

7) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy

ul. Stefana Żeromskiego 14,

- DRUK Nr 13/XV

8) wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zarządu Portu Morskiego Elbląg Spółka z o.o.

prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowych oraz na odstąpienie

od przetargowego trybu zawarcia tej umowy,

- DRUK Nr 14/XV

9) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzierżawy gruntu przy ul. Okólnik w Elblągu, z Fundacją Leczenia Dzieci

Niepełnosprawnych Hipoterapią „Końskie zdrowie”,

- DRUK Nr 15/XV

3

10)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu,

- DRUK Nr 16/XV

11)przystąpienia do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego

rejonu skrzyżowania ulic: Ogólnej i Fromborskiej w Elblągu,

- DRUK Nr 17/XV

16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17. Sprawy bieżące.

18. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Updated: 10-05-2016