Strona główna - Aktualności XVII Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

05 października, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XVII Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni procedowali nad 37 projektami uchwał w tym nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz uchwałą w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg dla Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego. Rada Miejska, zgodnie z późniejszą opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nie rozstrzygnęła w sprawie absolutorium dla prezydenta. Elbląscy radni podjęli również decyzję w sprawie połączenia dwóch miejskich szpitali i utworzenia jednego podmiotu pod nazwą Szpital Miejski im. św. Jana Pawła II w Elblągu  Poniżej wykaz uchwał procedowanych podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Elblągu.

Uchwała Nr XVII/362/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie i likwidację Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu

Uchwała Nr XVII/360/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2016

Uchwała Nr XVII/359/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała Nr XVII/358/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała Nr XVII/357/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Milejewo dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania Gminy Milejewo w zakresie przyjmowania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Milejewo

Uchwała Nr XVII/356/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia w 2016 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga

Uchwała Nr XVII/355/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu

Uchwała Nr XVII/354/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu

Uchwała Nr XVII/353/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 77-85

Uchwała Nr XVII/352/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Jana Kochanowskiego

Uchwała Nr XVII/351/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Żuławskiej

Uchwała Nr XVII/350/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Piaskowej

Uchwała Nr XVII/349/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej 68

Uchwała Nr XVII/348/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XVII/347/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania nazwy nowemu placowi w mieście Elblagu

Uchwała Nr XVII/346/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu rewitalizacji Elbląga 2020+"

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego

Uchwała Nr XVII/344/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego

Uchwała Nr XVII/343/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego

Uchwała Nr XVII/342/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Gminy Miasto Elbląg w spółce Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez obniżenie kapitału zakładowego

Uchwała Nr XVII/341/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 2046N ul. Lotniczej w Elbląg

Uchwała Nr XVII/340/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Uchwała Nr XVII/339/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblagu

Uchwała Nr XVII/338/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 r. Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu

Uchwała Nr XVII/337/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblagu

Uchwała Nr XVII/336/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu

Uchwała Nr XVII/335/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. analiz i monitorowania działań konsolidacyjnych w zakresie połączenia SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II oraz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XVII/334/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XVII/333/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasto Elbląg oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XVII/332/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XVII/331/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg

Uchwała Nr XVII/330/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Uchwała Nr XVII/329/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029

Uchwała Nr XVII/327/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała Nr XVII/326/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2015

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości