05 października, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XVII Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni procedowali nad 37 projektami uchwał w tym nad rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz uchwałą w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg dla Prezydenta Miasta Elbląg Witolda Wróblewskiego. Rada Miejska, zgodnie z późniejszą opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nie rozstrzygnęła w sprawie absolutorium dla prezydenta. Elbląscy radni podjęli również decyzję w sprawie połączenia dwóch miejskich szpitali i utworzenia jednego podmiotu pod nazwą Szpital Miejski im. św. Jana Pawła II w Elblągu  Poniżej wykaz uchwał procedowanych podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Elblągu.

Uchwała Nr XVII/362/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie i likwidację Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych w Elblągu

Uchwała Nr XVII/360/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2016

Uchwała Nr XVII/359/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała Nr XVII/358/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg

Uchwała Nr XVII/357/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Milejewo dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Elbląg zadania Gminy Milejewo w zakresie przyjmowania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Milejewo

Uchwała Nr XVII/356/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia w 2016 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga

Uchwała Nr XVII/355/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu

Uchwała Nr XVII/354/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu

Uchwała Nr XVII/353/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Warszawskiej 77-85

Uchwała Nr XVII/352/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Jana Kochanowskiego

Uchwała Nr XVII/351/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Żuławskiej

Uchwała Nr XVII/350/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Piaskowej

Uchwała Nr XVII/349/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej 68

Uchwała Nr XVII/348/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XVII/347/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania nazwy nowemu placowi w mieście Elblagu

Uchwała Nr XVII/346/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu rewitalizacji Elbląga 2020+"

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego

Uchwała Nr XVII/344/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego

Uchwała Nr XVII/343/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego

Uchwała Nr XVII/342/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Gminy Miasto Elbląg w spółce Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez obniżenie kapitału zakładowego

Uchwała Nr XVII/341/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 2046N ul. Lotniczej w Elbląg

Uchwała Nr XVII/340/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu

Uchwała Nr XVII/339/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblagu

Uchwała Nr XVII/338/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 r. Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu

Uchwała Nr XVII/337/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblagu

Uchwała Nr XVII/336/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu

Uchwała Nr XVII/335/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. analiz i monitorowania działań konsolidacyjnych w zakresie połączenia SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II oraz Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uchwała Nr XVII/334/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XVII/333/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasto Elbląg oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XVII/332/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr XVII/331/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg

Uchwała Nr XVII/330/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Uchwała Nr XVII/329/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029

Uchwała Nr XVII/327/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała Nr XVII/326/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2015

Updated: 11-30-1999