05 października, 2016 Drukuj

XVIII sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Zmiany w statucie miasta.

Wpisany przez Magdalena Kołodyńska

15 września 2016 r. odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Elblągu. Radni procedowali nad 13 projektami uchwał. Efektem prac komisji doraźnej do spraw zmian w statucie miasta jest wypracowanie uchwały Nr XVIII/373/2016 w sprawie zmiany Statutu Miasta, dopuszczającej zabieranie głosu podczas sesji przez mieszkańców. Za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej głos może zabrać każdy mieszkaniec Elbląga wnioskujący w ramach tzw "wystąpienia mieszkańców" Czas wystąpienia nie może przekroczyć 3 minut a wnioskodawca jest zobligowany powiadomić Przewodniczącego Rady Miejskiej o wystąpieniu najpóźniej na 5 dni przed terminem sesji. Tego rodzaju forma partycypacji społecznej została wprowadzona po raz pierwszy w historii elbląskiego samorządu. Wyżej wymieniona uchwała reguluje również tryb postępowania z petycjami kierowanymi do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu, Rady Miejskiej w Elblągu lub komisji stałych rady. Poniżej wykaz uchwał podjętych podczas XVIII sesji.

 

 

Uchwała Nr XVIII/377/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta

Uchwała Nr XVIII/376/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie wezwania Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XVIII/375/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblagu

Uchwała Nr XVIII/374/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu

Uchwała Nr XVIII/372/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblagu

Uchwała Nr XVIII/371/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu

Uchwała Nr XVIII/370/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Podstrefy Elbląg Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uchwała Nr XVIII/369/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Miasto Elbląg dotyczącego finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Nowodworskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul 1 Maja 1

Uchwała Nr XVIII/368/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepoełnosprawnych

Uchwała Nr XVIII/367/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na dofinansowanie w 2016 r. zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka Nr 509"

Uchwała Nr XVIII/366/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016

Uchwała Nr XVIII/365/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029

Updated: 10-05-2016