21 czerwca, 2018 Drukuj

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

Wpisany przez Magdalena Kołodyńska

W dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXIV.

4. Informacja z działalności Prezydenta w okresie pomiędzy sesjami.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Oświadczenia radnych.

7. Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej na terenie gminy Miasto Elbląg w 2017 roku - DRUK Nr 1/XXXV.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Elbląg za 2017 rok - DRUK Nr 2/XXXV.

9. Informacja dot. dalszych działań Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu związanych z konsolidacją elbląskich szpitali miejskich w roku 2016 - DRUK Nr 4/XXXV.

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku
2017 - DRUK Nr 5.

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2017 ok - wraz z projektami uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2017 - DRUK Nr 6/XXXV,

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 - DRUK NR 7/XXXV,

3) udzielenia absolutorium - DRUK NR 8/XXXV,

4) nieudzielenia absolutorium - DRUK Nr 9/XXXV.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) nadania nazwy nowemu placowi w mieście Elbląg - DRUK Nr 10/XXXV,

2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018-2031 - DRUK NR 11/XXXV,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 - DRUK Nr 12/XXXV,

4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu za rok 2017 - DRUK Nr 13/XXXV,

5) zmieniająca Statut Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu - DRUK Nr 14/XXXV,

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu za rok 2017 - DRUK Nr 15/XXXV,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 rok - DRUK
Nr 16/XXXV,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Elbląga 2020+" - DRUK Nr 17/XXXV,

9) nadania nazwy "Wiadukt 100-lecia Odzyskania Niepodległości" wiaduktowi położonemu w Elblągu przebiegającemu nad torami kolejowymi linii Gdańsk-Olsztyn
wzdłuż ulicy Lotniczej - DRUK Nr 18/XXXV,

10) zasad i trybu przyznawania Nagrody Artystycznej Prezydenta Elbląga, Nagrody "Wydarzenie Roku", Nagrody "Kreator Kultury" - DRUK Nr 19/XXXV,

11) Zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg - DRUK Nr 20/XXXV,

12) zasad i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Elbląg - DRUK Nr 21/XXXV,

13) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na obszarze Gminy Miasto Elbląg - DRUK Nr
22/XXXV,

14) zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów przedszkoli,
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg - DRUK Nr 23/XXXV,

15) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie  miasta Elbląga - DRUK Nr 24/XXXV,

16) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie miasta Elbląg - DRUK Nr 25/XXXV,

17) zmiany w Uchwale NR XVI/349/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Elbląga miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu ich sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia - DRUK Nr 26/XXXV,

18) zmian w Uchwale Nr XXXIII/686/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Elbląga na stałe obwody głosowania - DRUK
Nr 27/XXXV,

19) wyrażenia zgody na dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Gminy Miasto Elbląg w spółce Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością poprzez obniżenie kapitału zakładowego - DRUK Nr 28/XXXV,

20) udzielenia w 2018 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na
terenie Gminy Miasto Elbląg - DRUK Nr 29/XXXV,

21) aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga" - DRUK Nr 30/XXXV,

22) wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody NR 14/1998 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 316/4, obręb 16 - DRUK Nr 31/XXXV,

23) wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 17/1998 znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza przy ul. Adama Mickiewicza 41 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 316/4, obręb 16  - DRUK Nr 32/XXXV,

24) wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 226/1996 znajdującego się w prasie drogowym ul. Fromborskiej w Elblągu,
na działce ewidencyjnej Nr 93, obręb 27 - DRUK Nr 33/XXXV,

25) zmieniająca uchwałę  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg - DRUK Nr 34/XXXV,

26) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- DRUK Nr 35/XXXV,

27) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych - DRUK Nr 36/XXXV,

28) zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących - DRUK Nr 36a/XXXV,

29) zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewozu bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach
administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących - DRUK Nr 37/XXXV,

30) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Piaskowej, przeznaczonych pod budowę boksów garażowych - DRUK Nr
38/XXXV,

31) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Elblągu przy ul. Jana Myliusa 3 - DRUK Nr 39/XXXV,

32) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A, położonego w Elblągu przy ul. Browarnej 12 - DRUK Nr 40/XXXV,

33) wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 147 - DRUK Nr 41/XXXV,

34) wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do realizacji Programu "Mieszkanie Plus" na terenie Miasta Elbląga - DRUK Nr 42/XXXV,

35) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Aeroklubu Elbląskiego oraz
udzielenia bonifikaty - DRUK Nr 43/XXXV,

36) zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - DRUK Nr 44/XXXV,

37) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Elbląg - DRUK Nr 45/XXXV,

38) przekazania skargi według właściwości - DRUK Nr 46/XXXV,

39) skargi na Prezydenta Miasta - DRUK Nr 47/XXXV.

13. Przyjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały:

1) Obwieszczenie Nr 78/XXXV/2018 Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu - DRUK Nr 48/XXXV.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Updated: 11-30-1999