29 czerwca, 2018 Drukuj

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu - II część

Wpisany przez Magdalena Kołodyńska

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Elblągu  - II część.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) została zwołana XXXV sesja Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 28 czerwca 2018 r., w trakcie której Rada Miejska podjęła wniosek o przerwanie obrad sesji.

W związku z powyższym w dniu 6 lipca 2018 r. o godz. 12:00 nastąpi wznowienie obrad sesji z następującym porządkiem obrad:

12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Aeroklubu Elbląskiego oraz udzielenia bonifikaty  - DRUK Nr 43/XXXV,

2) przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Elbląg - DRUK Nr 47A/XXXV.

4a. Informacja nt. zagrożeń w zaopatrzeniu miasta w ciepło.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Zakończenie obrad sesji.

Updated: 07-04-2018