06 września, 2018 Drukuj

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

Wpisany przez Magdalena Kołodyńska

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomości obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXV.

4. Informacja z działalności Prezydenta w okresie między sesjami.

5. Informacja na temat zaopatrzenia miasta w ciepło.

6. Podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Elbląg za kadencję 2014-2018.

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania radnych.

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto  Elbląg na lata 2018-2031 za I półrocze 2018 roku - DRUK Nr 1/XXXVI.

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - DRUK Nr 2/XXXVI.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 3/XXXVI,

2) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywani, nabywania i wykupu - DRUK Nr 4/XXXVI,

3) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 5/XXXVI,

4) zmieniający uchwałę w sprawie obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 6/XXXVI,

5) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 7/XXXVI,

6) zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu - DRUK Nr 8/XXXVI,

7) zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu - DRUK Nr 9/XXXVI,

8) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018-2031,

9) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 - DRUK Nr 11/XXXVI,

10) utworzenia na terenie miasta Elbląg odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dla wyborów Prezydenta Miasta Elbląg zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - DRUK Nr 12/XXXVI,

11) nadania imienia Technikum w Elblągu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - DRUK Nr 13/XXXVI,

12) zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  - DRUK Nr 14/XXXVI,

13) zmieniający uchwałę nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu "Karty Dużej Rodziny", jej wzoru, wzoru wniosku o wydanie "Karty Dużej Rodziny" oraz podstawowego katalogu zniżek - DRUK Nr 15/XXXVI,

14) bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych  miasta i gmin sąsiadujących w dniu 1 listopada 2018 r. - DRUK Nr 16/XXXVI,

15) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląg - DRUK Nr 17/XXXVI,

16) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej w Elblągu - DRUK Nr 18/XXXVI,

17) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Owocowej - DRUK Nr 20/XXXVI,

18) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Cichej - DRUK Nr 21/XXXVI,

19) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Mazurskiej - DRUK Nr 22/XXXVI,

20) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej - DRUK Nr 23/XXXVI,

21) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Wyżynnej - DRUK Nr 24/XXXVI,

22) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej - DRUK Nr 25/XXXVI,

23) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Witkiewicza - DRUK Nr 26/XXXVI,

24) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Komeńskiego - DRUK Nr 27/XXXVI,

25) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Częstochowskiej - DRUK Nr 28/XXXVI,

26) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - DRUK Nr 29/XXXVI,

27) ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka - DRUK Nr 30/XXXVI,

13. Przyjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały:

1) Obwieszczenie Nr 79/XXXVI/2018 rady Miejskiej w Elblągu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg" - DRUK Nr 31/XXXVI.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zakończenie obrad sesji.

Updated: 09-06-2018