Strona główna - Aktualności XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

06 września, 2018 Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu

W dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Elblągu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomości obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXV.

4. Informacja z działalności Prezydenta w okresie między sesjami.

5. Informacja na temat zaopatrzenia miasta w ciepło.

6. Podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Elbląg za kadencję 2014-2018.

7. Interpelacje radnych.

8. Zapytania radnych.

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto  Elbląg na lata 2018-2031 za I półrocze 2018 roku - DRUK Nr 1/XXXVI.

11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze roku oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - DRUK Nr 2/XXXVI.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 3/XXXVI,

2) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz okreslenia zasad ich zbywani, nabywania i wykupu - DRUK Nr 4/XXXVI,

3) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 5/XXXVI,

4) zmieniający uchwałę w sprawie obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 6/XXXVI,

5) zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - DRUK Nr 7/XXXVI,

6) zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu - DRUK Nr 8/XXXVI,

7) zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu - DRUK Nr 9/XXXVI,

8) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018-2031,

9) zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 - DRUK Nr 11/XXXVI,

10) utworzenia na terenie miasta Elbląg odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dla wyborów Prezydenta Miasta Elbląg zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - DRUK Nr 12/XXXVI,

11) nadania imienia Technikum w Elblągu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - DRUK Nr 13/XXXVI,

12) zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  - DRUK Nr 14/XXXVI,

13) zmieniający uchwałę nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu "Karty Dużej Rodziny", jej wzoru, wzoru wniosku o wydanie "Karty Dużej Rodziny" oraz podstawowego katalogu zniżek - DRUK Nr 15/XXXVI,

14) bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych  miasta i gmin sąsiadujących w dniu 1 listopada 2018 r. - DRUK Nr 16/XXXVI,

15) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląg - DRUK Nr 17/XXXVI,

16) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej w Elblągu - DRUK Nr 18/XXXVI,

17) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Owocowej - DRUK Nr 20/XXXVI,

18) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Cichej - DRUK Nr 21/XXXVI,

19) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Mazurskiej - DRUK Nr 22/XXXVI,

20) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej - DRUK Nr 23/XXXVI,

21) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Wyżynnej - DRUK Nr 24/XXXVI,

22) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej - DRUK Nr 25/XXXVI,

23) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Witkiewicza - DRUK Nr 26/XXXVI,

24) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Komeńskiego - DRUK Nr 27/XXXVI,

25) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Częstochowskiej - DRUK Nr 28/XXXVI,

26) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - DRUK Nr 29/XXXVI,

27) ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka - DRUK Nr 30/XXXVI,

13. Przyjęcie obwieszczeń Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały:

1) Obwieszczenie Nr 79/XXXVI/2018 rady Miejskiej w Elblągu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg" - DRUK Nr 31/XXXVI.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Sprawy bieżące.

16. Zakończenie obrad sesji.

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości